Crimean Gothic Notes

From FireSpeakerWiki
Jump to navigationJump to search

Vocabulary

 • ˈadə / ˈaddə - egg
 • al - stone
 • alt - old
 • ˈanə - chicken, hen
 • ˈapəl - apple
 • 'atə - eight
 • 'atəxtə - bad
 • bar / barn - boy
 • bart - beard
 • 'boɣə - bow
 • 'borəts - wish, desire, will
 • 'brɛːən / 'breːən - to roast
 • 'brɔːt / 'broət - bread
 • ˈbruːdər - brother
 • ˈbrunə - spring, fountain
 • kədərˈjon - soldier
 • "dorbiza" - ?
 • "ea" - ?
 • ˈkriːtən / ˈɣriːtən - to cry
 • fer-s - man-NOM
 • fiʃ - fish
 • ˈfiːrdeiˌtiːn / ˈfiərdeiˌtiən - forty
 • ˈfidər - four
 • finf - five
 • ˈɣadəltə - beautiful
 • "galtzou" - ?
 • ˈɣɛːən / ˈɣeːən - go
 • "gira" - ?
 • ɣolθ - gold
 • ˈandə - hand
 • ˈxazər - one thousand
 • ɔːft / oːft / oəft - head
 • "hœmisclep" - ?
 • uːs - house
 • ik [ikʰ] - I
 • ɛːl / eːl - life, health
 • ɛːls / eːls - alvie, healthy, well (neut. a-stem adj., nom. sg. strong decl, uninflected. .. or a noun)
 • es - he
 • "ingdolou" - ?
 • ˈitə - one
 • ˈkiləms kop - drink up your cup
 • ˈknavən / ˈknaoən - good
 • ˈkomən - to come
 • korn / kor - grain
 • ˈlaɣən / ˈlaXən - laugh
 • ˈliːstə - too little
 • dax [d̥ax] - day

Sound Evolution

labials

 • X → 0 / # _
 • p → p
 • f → f
 • ƀ → f / _ #
 • ƀ → b̥ / _ l
 • ƀ → v / J _ J (between sonorants)
 • ƀ → b
 • ǥʷ → ɡ
 • kʷ → k
 • w → u / t _ a (in the word tua)
 • w → v (merges with *ƀ e.g. knauen? or w?)

dentals

 • þ → đ / V _ V
 • þ → đ / # _ r
 • þ → đ / (in the unstressed articles)
 • þ → þ
 • đ → t / _ #
 • đ → t / _ C[-vc]
 • đ → d (including from þ above)
 • d → t / # _ (tag, tria)
 • jj → d

velars

sibilants

sonorants

stressed short vowels

stressed long vowels and diphthongs

unstressed vowels

Sound System

Consonants

Vowels