Elicitation of Kyrgyz prosody

From FireSpeakerWiki
Jump to navigationJump to search

general structure

 • CVCVCV word forms
 • may be morphologically complex

vowels

 • V ∈ { ɑ, i, u } or { ɑ, e, o } (e.g.)
  • PROBLEM: can't generally get a short rounded vowel in a syllable following an unrounded vowel
  • PROBLEM: can't generally get a front vowel in a syllable following a back vowel, and vice versa
 • potentially look at V and Vː both
  • PROBLEM: high unrounded vowels are non-existent (some sources) or rare (reality)
  • PROBLEM: not really a long [iː]
  • PROBLEM: not likely to get a long [eː] in 3rd syllable

consonants to avoid

 • palatals (j, ʃ, ʤ, ʧ)
 • maybe also: ɫ, β (especially after rounded vowels), ɣ, ʁ

other stress patterns

 • potentially look at Russian words (with unpredictable stress)
 • potentially look at morphologically conditioned stress
  • PROBLEM: one of the few open-syllable morphemes involved is -BI, which will have β after another vowel
  • PROBLEM (and generally): speakers don't always think about the meaning of these words when they get going with experiments

Forms organised by vowel

regular stress

ɑ, σ1

 • qɑrɑsɑ
 • qɑzɯnɑ
 • tɑrɑzɑ
 • mɑqɑɫɑ
 • sɑdɑqɑ
 • tɑtɯnɑ
 • tɑɫɑːdɑ
 • sɑnɑːsɯ
 • dɑrɯsɯ
 • qɑroːdo

ɑ, σ2

 • qɑrɑsɑ
 • munɑrɑ
 • qumɑrɑ
 • tɑrɑzɑ
 • burɑmɑ
 • mɑqɑɫɑ
 • sɑdɑqɑ

ɑ, σ3

 • qɑrɑsɑ
 • munɑrɑ
 • qumɑrɑ
 • qɑzɯnɑ
 • tɑrɑzɑ
 • burɑmɑ
 • mɑqɑɫɑ
 • sɑdɑqɑ
 • tɑtɯnɑ
 • tɑɫɑːdɑ
 • doːrudɑ
 • nɑːmɯmɑ
 • bɑːrɯnɑ

ɑː, σ1

 • bɑːɫɑnuː
 • bɑːɫɑrɯ
 • tɑːrɯnuː
 • tɑːnuːdɑ
 • tɑːnɯdɯ
 • nɑːmɯmɑ
 • sɑːmɑɫɯ
 • bɑːtɯrɯ
 • sɑːdɑʁɯ
 • bɑːrɯnɑ

ɑː, σ2

 • tɑɫɑːdɑ
 • sɑnɑːɫuː
 • qɑɫɑːsɯ

ɑː, σ3

(none?)

o, σ1

 • bosoʁo
 • tomoʁo
 • qoroso
 • qoroːdo

o, σ2

 • bosoʁo
 • tomoʁo
 • qoroso

o, σ3

 • bosoʁo
 • tomoʁo
 • qoroso
 • qoroːdo
 • qɑroːdo
 • qɯroːdo

oː, σ1

 • doːrudɑ
 • boːrunɑ
 • qoːzunɑ
 • soːɫuʁɑ

oː, σ2

 • qoroːdo
 • qɯroːnu
 • suroːnu
 • muzoːsu
 • qɑroːdo
 • mɑqoːnu

oː, σ3

 • bɑqɯɫoː

e, σ1

 • tereze

e, σ2

 • tereze

e, σ3

 • tereze

eː, σ1

eː, σ2

eː, σ3

in Kyrgyz σσ́σ words

ɑ, σ1

ɑ, σ2

ɑ, σ3

ɑː, σ1

ɑː, σ2

ɑː, σ3

o, σ1

o, σ2

o, σ3

oː, σ1

oː, σ2

oː, σ3

e, σ1

e, σ2

e, σ3

eː, σ1

eː, σ2

eː, σ3

in Russian σσσ́ words

a, σ1

a, σ2

a, σ3

o, σ1

(reduces to [a])

o, σ2

(reduces to [a])

o, σ3

e, σ1

e, σ2

e, σ3

in Russian σσ́σ words

a, σ1

a, σ2

a, σ3

o, σ1

(reduces to [a])

o, σ2

o, σ3

(reduces to [a])

e, σ1

e, σ2

e, σ3

in Russian σ́σσ words

a, σ1

a, σ2

a, σ3

o, σ1

o, σ2

(reduces to [a])

o, σ3

(reduces to [a])

e, σ1

e, σ2

e, σ3

Potential forms

verb forms

CV(ː)

 • sɑː(-ʁɑnɯ, -◌́ʁɯɫɑ)
 • de(-ɣeni, -◌́ɣile)

CVC

 • bøl(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -ǿβy, -ǿly)
 • kel(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • bil(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • ket(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • byt(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -ǿβy, -ǿly)
 • kyt(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -ǿβy, -ǿly)
 • kez(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • sez(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • teβ(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • til(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • tiɣ(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • bɑt(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • qɑt(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • qur(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • bur(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • tur(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • tɯʁ(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • qus(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • tøɣ(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -ǿβy, -ǿly)
 • qɑz(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • buz(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • tyz(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -ǿβy, -ǿly)
 • sɑɫ(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • ber(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • boɫ(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -óβu, -óɫu)
 • toɫ(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -óβu, -óɫu)
 • qɯɫ(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • kir(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • bɑr(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)
 • tos(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -óβu, -óɫu)
 • tiz(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • kes(-yːny, -yːdø, -yːɣø, -éβi, -éli)
 • bɑs(-uːnu, -uːdɑ, -uːʁɑ, -ɑ́βɯ, -ɑ́ɫɯ)

CVCV

 • qɑrɑ(-dɯ, -sɑ, -βɑ), qɑroː(-nu, -su, -do)
 • moqo(-du, -so, -βo), moqoː(-nu, -su, -do)
 • tɑːnɯ(-dɯ, -sɑ, -βɑ), tɑːnuː(-nu, -su, -dɑ)
 • toqu(-du, -sɑ, -βɑ), toquː(-nu, -su, -dɑ)
 • tølø(-dy, -sø, -βø), tøløː(-ny, -sy, -dø)
 • surɑ(-dɯ, -sɑ, -βɑ), suroː(-nu, -su, -do)
 • qoro(-du, -so, -βo), qoroː(-nu, -su, -do)
 • tile(-di, -se, -βe), tiløː(-ny, -sy, -dø)
 • sɑsɯ(-dɯ, -sɑ, -βɑ), sɑsuː(-nu, -su, -dɑ)
 • qɑːɫɑ(-dɯ, -sɑ, -βɑ), qɑːloː(-nu, -su, -dɑ)
 • quɫɑ(-dɯ, -sɑ, -βɑ), quloː(-nu, -su, -dɑ)

CV(ː)CVC

 • ketir(-e, -yː)
 • sekir(-e, -yː)
 • dedir(-e, -yː)
 • bytyr(-ø, -yː)
 • siŋir(-e, -yː)
 • qɑtɯr(-ɑ, -uː)
 • tɑmɯz(-ɑ(?), -uː)
 • semir(-e, -yː)
 • qɯzɯʁ(-ɑ, -uː)
 • køɣyr(-ø, -yː)
 • suʁɑr(-ɑ, -uː)
 • qɯzɑr(-ɑ, -uː)
 • køtør(-ø, -yː)
 • qotor(-o, -uː)
 • quɫɑt(-ɑ, -uː)
 • tɑːnɯt(-ɑ, -uː)
 • bølyn(-ø, -yː)
 • tykyr(-ø, -yː)
 • bɑqɯr(-ɑ, -uː)
 • tɑʁɯn(-ɑ, -uː)
 • tiɣil(-e, -yː)
 • tɯʁɯɫ(-ɑ, -uː)
 • tøløn(-ø, -yː)
 • tɑːrɯn(-ɑ, uː)
 • biriɣ(-e, yː)
 • qorot(-o, uː)
 • tøɣyl(-ø, yː)

noun forms

CVCVCV stems

 • køløkø
 • tameki
 • munɑrɑ
 • bosoʁo
 • kereɣe
 • tuqɑβɑ
 • qumɑrɑ
 • qɑzɯnɑ
 • bødønø
 • bøtøɣø
 • tomoʁo
 • tɑrɑzɑ
 • bɑːɫɑnuː
 • bɑqɯɫoː
 • bɑɫɑtɯ
 • buzɑqɯ/buzuqu
 • burɑmɑ
 • qɯtɯʁɯ
 • mɑqɑɫɑ
 • mamile
 • sɑdɑqɑ
 • tɑtɯnɑ
 • tereze

CVː stems

 • beː(-niki, -dɑʁɯ, -leri, -sine. -níβi, -déβi, -síβi, -ɣéβi)
 • boː(-nuqu, -doʁu, -loru, -sunɑ, -núβu, -dóβu, -súβu, -ʁóβu)
 • toː(-nuqu, -doʁu, -loru, -sunɑ, -núβu, -dóβu, -súβu, -ʁóβu)
 • tøː(-nyky, -døɣy, -løry, -synø, -nýβy, -dǿβy, -sýβy, -ɣǿβy)
 • køː(-nyky, -døɣy, -løry(?), -synø, -nýβy, -dǿβy, -sýβy, -ɣǿβy)
 • buː(-nuqu, -dɑʁɯ, -lɑrɯ, -sunɑ, -núβu, -dɑ́βɯ, -súβu, -ʁɑ́βɯ)
 • suː(-nuqu, -dɑʁɯ, -lɑrɯ, -sunɑ, -núβu, -dɑ́βɯ, -súβu, -ʁɑ́βɯ)
 • bɑː(-nɯqɯ, -dɑʁɯ, -lɑrɯ, -sɯnɑ, nɯ́βɯ, -dɑ́βɯ, -sɯ́βɯ, -ʁɑ́βɯ)

CV(ː)C stems

 • qoːz(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • boːr(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • søːɣ(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • møːr(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • nɑːm(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • dos(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • qoɫ(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • bet(-ime, -iŋe, -ine, -íβi)
 • til(-ime, -iŋe, -ine, -íβi)
 • but(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • quɫ(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • qut(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • pil(-ime, -iŋe, -ine, -íβi)
 • tor(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • syt(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • tør(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • tyr(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • qɑr(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • nɑn(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • boʁ(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • qɑz(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • sɯr(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • bɑɫ(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • tuz(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • søz(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • køz(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • qum(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • bɑɫ(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • χɑn(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • qɑt(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • tøl(-ymø, -yŋø, -ynø, -ýβy)
 • qɯɫ(-ɯmɑ, -ɯɴɑ, -ɯnɑ, -ɯ́βɯ)
 • muz(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)
 • muːn(-umɑ, -uɴɑ, -unɑ, -úβu)

CV(ː)CV(ː) stems

 • qozu(-nu, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -su, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βu)
 • bozo(-nu, -ʁo, -do, -ɫuː, -su, -mo, -ɴo, -◌́βu)
 • qɯroː(-nu, -ʁo, -do, -ɫuː, -su, -mo, -ɴo, -◌́βu)
 • suroː(-nu, -ʁo, -do, -ɫuː, -su, -mo, -ɴo, -◌́βu)
 • mɑːni(-ni, -ɣe, -de, -ɫyː, -si, -me, -ŋe, -◌́βi)
 • bølø(-ny, -ɣø, -dø, -lyː, -sy, -mø, -ŋø, -◌́βy)
 • tɑɫɑː(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • qudɑ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • sɑrɯ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • qɑrɑ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • tuːrɑ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • qoroː(-nu, -ʁo, -do, -ɫuː, -su, -mo, -ɴo, -◌́βu)
 • qɑɫɑː(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • dɑɫɯ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • bɑɫɑ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • bɑɫɑː(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • bɑqɑ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • qutu(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βu)
 • sɑnɑː(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • muzoː(-nu, -ʁo, -do, -ɫuː, -su, -mo, -ɴo, -◌́βu)
 • tize(-ni, -ɣe, -de, -lyː, -si, -me, -ŋe, -◌́βi)
 • kene(-ni, -ɣe, -de, -lyː, -si, -me, -ŋe, -◌́βi)
 • teri(-ni, -ɣe, -de, -lyː, -si, -me, -ŋe, -◌́βi)
 • qoɫo(-nu, -ʁo, -do, -ɫuː, -su, -mo, -ɴo, -◌́βu)
 • dɑrɯ(-nɯ, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -sɯ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • doːru(-nu, -ʁɑ, -dɑ, -ɫuː, -su, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βu)
 • bɑːrɯ(-nɯ, -nɑ, -mɑ, -ɴɑ, -◌́βɯ)
 • mɑqoː(-nu, -ʁo, -do, -ɫuː, -su, -mo, -ɴo, -◌́βu)

CV(ː)CV(ː)C stems

The 3rd person possession suffix is the only way to get only an additional V?

 • tɑːsiri
 • sɑːdɑʁɯ
 • tɑːlimi
 • møːnøty
 • qurɑmɯ
 • bɑzɑrɯ
 • bɑːtɯrɯ
 • tɑɫɑβɯ
 • qɑzɑnɯ
 • qɑɫɯɴɯ
 • quɫɑʁɯ
 • køkyly
 • soquru
 • toqumu
 • buːruɫu
 • sɑsɯʁɯ
 • tɑβɑʁɯ
 • tɑmɑʁɯ
 • sɯnɯʁɯ
 • ketiɣi
 • sɯzɯʁɯ
 • kyrøɣy
 • tileɣi
 • kesimi
 • sɑːmɑɫɯ
 • qɑβɑrɯ
 • quɫɑnɯ
 • mɑqɑlɯ
 • mɑrɑɫɯ
 • kiteβi
 • tumɑʁɯ
 • sɑpɑtɯ
 • sɯpɑtɯ
 • beleɣi
 • kømyry
 • bɑɫɯrɯ
 • syrøty
 • qɑʁɑzɯ
 • bølymy
 • murutu
 • sɑqɑɫɯ
 • sɑmɯnɯ
 • sɑmɑnɯ
 • qɑβɑtɯ
 • sɑʁɯzɯ
 • bɑrɑʁɯ
 • boɫotu
 • temiri
 • sezimi
 • soːɫuʁu
 • toɫuʁu
 • tereɣi
 • tɑrɑʁɯ
 • dɑrɑʁɯ
 • qɑreɣi
 • qorozu
 • topozu
 • tɑrɑβɯ
 • qomuzu

VCVCV

 • ɑrɑβɑ
 • ɑqɯrɯ
 • ykyny, ykyɣø, ykydø, ykylyː, ykysy
 • eːrine, eːrime, eːriŋe
 • oːzunɑ
 • eːridi
 • unɑːnɯ, unɑːʁɑ, unɑːdɑ, unɑːɫuː, unɑːsɯ
 • ɯsɯdɯ
 • ɯsɯʁɯ

Russian words, unpredictable stress

 • rokéta
 • banán(-ɯ)
 • balʲét(-ɯ)
 • ʋalʲúta
 • ɡitára
 • kámʲera
 • (ópera)
 • kófʲe(-ni, -de, -ɣe, -lyː, -si, -◌́βi)
 • píʋo(-nɯ/nu, -dɑ/do, -ʁɑ/ʁo, -ɫuː, -sɯ/su, -◌́βɯ/◌́βu)
 • ɡazʲéta
 • ɡazón(-u)
 • dekán(-ɯ)
 • zóna(-nɯ, -dɑ, -ʁɑ, -ɫuː, -sɯ, -◌́βɯ)
 • kanáɫ(-ɯ)
 • kanáda
 • ʦarʲíʦa
 • fanʲéra
 • ʋaɡón(-u)
 • fanát(-ɯ)
 • fasád(-ɯ)
 • ɡaráʒ(-ɯ)
 • ɫóɡika
 • polosá
 • ʦˠitáta
 • kamók (kamóɣu)
 • ʦˠigán(-ɯ)
 • tomát(-ɯ)
 • bʲetón(-u)
 • sɑ́ɫo(-sɯ/-su)

palatals or they'd be good

 • ʃøkylø
 • ʤoʁoru
 • kiʧine
 • ʤyɣøry
 • ʤɑmɑːʧɯ
 • tɑːʤɯnɯ, tɑːʤɯʁɑ, tɑːʤɯdɑ, tɑːʤɯɫuː
 • oquːʧu
 • iʧeɣi
 • maʃine/maʃína
 • ʃurunu, ʃuruʁɑ, ʃurudɑ, ʃuruɫuː
 • ʤɑːʁɑnɯ
 • bɯʧɑʁɯ
 • qɑʃɯʁɯ
 • ʤomoʁu
 • ʧɑnɑnɯ
 • dɑrɑʤɑ
 • ʤɑʃɑdɯ, ʤɑʃɑsɑ
 • ʤuːn(-uːdɑ, -uːʁɑ, -uːnu)
 • qɑnɯʃɑ

patterns likely to be possible

Assuming { a, u, i} and excluding long vowels.

 • CaCaCa
 • CaCaCi
 • CaCaCu
 • CaCiCa
 • CaCiCi
 • CaCiCu
 • CaCuCa
 • CaCuCi
 • CaCuCu

 • CiCaCa
 • CiCaCi
 • CiCaCu
 • CiCiCa
 • CiCiCi
 • CiCiCu
 • CiCuCa
 • CiCuCi
 • CiCuCu

 • CuCaCa
 • CuCaCi
 • CuCaCu
 • CuCiCa
 • CuCiCi
 • CuCiCu
 • CuCuCa
 • CuCuCi
 • CuCuCu