JNW's English

From FireSpeakerWiki
Jump to navigationJump to search

The pronunciation of words, as per Jonathan North Washington

[ʌ]

 • strawberry - [ˈstʰɻʌbÆɹij]
 • wash - [wʌʃ]
 • Washington - [ˈwʌʃɪŋtɩn]
 • squash - [skwʌʃ]

[wɔ]

 • quarter - [ˈkʰɔɻɾɻ] (but quarry - ['kwɔɻij])
 • quartz, quarts, courts - [kʰɔɹts] (is there a difference in aspiration?)

[ɛ]

 • catch - [kʰɛʧ]
 • that (conj) - [ðɛt]
 • antenna - [ɛnˈtɛnə]

[ʌj]

 • /ɑj/ before voiced consonants is [ɑj]
  • 'eyes' [ɑjz]
  • 'bide' [bɑjd]
 • /ɑj/ before unvoiced consonants is [ʌj]
  • 'ice' [ʌjs]
  • 'bite' [bʌjt]
 • there are "exceptions" (they could be rule-based, having something to do with what counts as syllable-coda, or maybe part-of-speech?)
  • Idaho [ʌj], Ida [ʌj]
  • cider [ʌj], spider [ʌj]
  • icon [ɑj], nikon [ʌj], daikon [ɑj]
  • cyclops [ʌj / ?ɑj], but psycho [ʌj / *ɑj]
  • irregular plurals:
   • life [ləi̯f] → lives [ləi̯vz], *[lai̯vz]
 • interesting contrasts:
  • high [ɑj], high school [ʌj]
  • 'I scream' [ɑj], 'ice cream' [ʌj]

[Æ]

See Æ for phonetic information on this vowel.

 • /ej/ before /l,r/ is [Æ]
  • ail/ale - [Æl]
   • Al - [æl] (shows /æ/Æ/ contrast)
   • trailer (before a movie) - [ˈtˢɻʰÆlɻ]
   • trailer (behind a truck) - [ˈtˢɻʰejlɻ]
   • mailing / Maling (/Æ/ej/)
   • Beowulf (/Æ/)
    • tractor-trailer (the way I said it as a kid) - [ˈtˢɻʰæktɻ ˌtˢɻʰÆlɻ]
    • those two 'trailer's have recently merged to [ˈtˢɻʰejlɻ], but trail+er is still [ˈtˢɻʰÆlɻ]
   • nightmare - [ˈnʌjtmejɻ]
   • "night mare" - [ˈnʌjtmÆɻ]
  • air - [Ær]
 • /æ/ before /m,n/ is [Æ]
  • an, hand - [Æn], [hÆnd]
   • Hannah - [ˈhænə]
 • /æ/ before /ŋ,g/ is [æj]
  • wagon, hang - [wæjgɩn], [hæjŋ]

/ɩ/ (vs. /ə/ & /ɪ/)

 • Reduced vowels are typically realised as [ə] in English:
  • about — [ə ˈbau̯t]
  • beneath — [bə ˈniːθ]
  • Winnepesauki — [wɪ nə pə ˈsɒ ki]
  • onomatopœia — [ɑ nə mɑ ɾə ˈpiː ə]
 • In closed syllalbes, reduced vowels are realised as [ɩ]:
  • This is visible in the application of several morphemes.
   • rose-s — /ˈɻɤo̯ zɩz/
   • test-ed — /ˈtʰɛ stɩd/
   • ox-en — /ˈɑk sɩn/
  • This can be seen in many other words.
   • Jonathan — /ˈʤɑ nə θɩn/
   • happen(ed) — /ˈhæ pɩn(d)/
  • This can also be demonstrated derivationally.
   • religion — /ɻə ˈlɪ ʤɩn/
   • religionise — /ɻə ˈlɪ ʤə nɑi̯z/ (some less morphemic parsings lend to /ɻə ˈlɪ ʤɩ nɑi̯z/, with an almost syllabic [ʤ̩] often
 • In a closed syllable with a labial coda, reduced vowels are realised as [ə]:
  • This is visible in the application of several (clitical) morphemes.
   • he'll've — [ˈhɪl əv]
   • get 'em — [ˈgɛ ɾəm]
  • This is visible in some other words, though I can mostly only think of names and made-up words.
   • item — [ˈʌi̯ ɾəm], victim — [ˈvɪk(t) təm]
   • Jacob — [ˈʤe kəp]
   • Caleb — [ˈkʰei̯ ləb]
   • *soroft — [ˈsɔɻ əft]
  • I take that back; I seem to've found some good examples
   • turnip — [ˈtɻnəp]
   • victim — [ˈvɪkt təm]
   • system — [ˈsɪs stəm]
   • bottom — [ˈbɑ ɾəm]
   • custom — [ˈkʌs stəm]
   • olive — [ˈɑləv]
   • exclusive — [ɛkˈsklusəv]
   • sheriff ­— [ˈʃᴁɻəf]
   • Phillip — [ˈfɪləp]
   • gossip — [ˈgɑsəp]
   • atom — [ˈæɾəm]
   • pilgrim — [ˈpɪlgɻɪm]
   • bottom — [ˈbɑɾəm]
   • interim — [ˈɪn.ɻ.əm]
   • tulip — [ˈtʉ.ləp]
 • Words with "normal" reduced /ɪ/
  • culprit — ['kəlprɪt]
 • Data that still need to be considered:
  • words like:
   • confuse
   • condition
  • other words like:
   • civil, civilisation
   • get 'im vs. get 'em
    • get 'im [ˈkɛɾɪm] (unexpected}
    • get 'em [ˈkɛɾəm] (expected, but contrast unexpected)
   • presumably (how do I syllabify this??)
  • the pair mistake [mɨ(s)ʼstejk] / mistook [mɪs'tʊk]
  • -tion /ʃɪn/ (expected)
  • -ive /ɪv/ (unexpected)
  • -ic /ɪk/ (unexpected)

[ɒ] as an allophone of /ɑ/

 • /ɑ/ → [ɒ] / _ {ɻ,l}
 • Except before /l/ it seems to be only at the end of syllables (or morpheme boundaries):
  • collar / caller = [kɑlɻ̩] / [kɒlɻ̩]
  • holler / hauler = [hɑlɻ̩] / [hɒlɻ̩]
  • similar to Maling / mailing = [mei̯lɪŋ] / [mᴁlɪŋ] above
  • collie [kɑli]
  • cauliflower [kɑləflawɻ̩]
  • also similar to /ə/ and /ʌ/ merging and then splitting again to [ə] and [ɨ] (the latter of which's merged with /ɪ/ now).

voicing

Some consonants are [un]voiced in a way that's unexpected:

 • Jacob — [ˈʤe kəp]
 • Virginia — [ˈfɻʤɪnjə]
 • ostrich, sandwich — [ˈɒstɻɪdʒ], [ˈsÆndwɪdʒ]
 • congratulations — [kn̩gɻæʤəˈlei̯ʃɪndz]

Also, it's interesting to look at stuff across syllable boundaries. Not sure what the phonetics are like, should investigate some time.

 • substitute — [ˈsʌpstətʉt]
 • hubcap — [ˈhʌpkæp] (?)
 • Presbyterian

other

 • comfortable - [ˈkʰʌ̃ftʰɻb(ə)ɫ]
 • Wednesday - [ˈwɛn(d)zdej]
 • February - [ˈfɛbjʉwÆɻij]
 • Adirondecks - [ædɻ̩ˈɑndæks]
 • helicopter - [ˈhɪləkɑptɻ]

Deletion

/ə/ in first syllable

 • p(o)tato
 • p(a)thetic
 • k(a)tana
 • t(o)mato
 • v(a)riety
 • p(o)litical [plɪ.ɾə.kɨl]

/ə/ elsewhere

The generalisation here seems to be that after a stressed syllable, /ə/ is deleted when /ɻ̯/ or /l/ (or /n/) that can start a syllable follows. These are also all formerly penultimate /ə/s, making the stressed syllable now penultimate.

As a table

V j w r l m n ŋ vcd fric vcless fric vcd stop vcless stop
V Be(o)wulf [ˈbei.wʊlf] the(o)ry [ˈθiɻ.i] vi(o)let [ˈvɑɪ̯lɪʔ]
vi(o)lent [ˈvɑɪ̯lɪ̃ʔ]
vi(o)lence [ˈvɑɪ̯.lɪns]
alve(o)lar [ælˈvi.lɻ]
Samuel [ˈsᴁm.jʊl] / [ˈsᴁm.jəl]
cas(u)alty [ˈkæʒ.əl.ti]

jew(e)lry [ˈʤul.ɻi](~[ʤu.lɻ.i])
jew(e)ler [ˈʤu.lɻ]
Joel [ʤol]

di(a)mond [ˈdɑi̯.mɪnd] may(o)nnaise [ˈmᴁn.ei̯z]
Li(o)nel [ˈlɑi.nəl]
Ro(a)noke [ˈɻo.nok]
valu(a)ble [ˈvæl.jʉ.bʊl](jʉ~jɨ~jə) di(a)per [ˈdəi̯.pɻ]
le(o)pard [ˈlɛ.pɻd]
je(o)pardy [ˈʤɛ.pɻ.ɾi]
j
w
r temper(a)mental [ˌtɛmp.ɻˈmɛn.l] or(a)nge [ˈoɻnʤ]

veter(i)narian [vɛɾ.ɻˈnᴁɻ.i.ɪn]
col(o)nel [ˈkɻ.nəl]

Dor(o)thy [ˈdɔɻ.θi] miser(a)ble [ˈmɪz.ɻ.bʊl]
or(a)nges [ˈɔɻn.ʤɨz] (→ or(a)nge, morphological levelling)
l
m adm(i)ral [ˈædˌmɻɨl]

cam(e)ra [ˈkᴁm.ɻə]
num(e)ral [ˈnʉm.ɻəl]
em(e)rald [ˈɛm.ɻəld]
Cam(e)ron [ˈkᴁm.ɻɪn]
hem(o)rrhage [ˈhɛm.ɻɪʤ]
hem(o)rrhoid [ˈhɛm.ɻɔɪ̯d]
adm(i)rable [ˈæd.mɻə.bɨl]
cam(a)raderie [kɑmˈɻɑ.ɾɻ.i]

fam(i)ly

om(e)lette [ˈɑm.lɪʔ]

nom(i)native [ˈnɑm.nə.ɾɪv]
n gen(e)ral

gen(e)ralise
gen(e)ralisation
fun(e)ral [ˈfɪu̯n.ɻʊl]
min(e)ral [ˈmɪn.ɻəl] (cf. mineralogy [mɪn.ɻˈɑl.ə.ʤi])

ŋ
vcd fric fav(ou)rite

sev(e)ral
ev(e)ry [ˈɛvɻi]
Ev(e)rette [ˈɛvrɪʔ]
rev(e)rence [ˈɻɛv.ɻɪns]
rev(e)rend [ˈɻɛv.ɻɪnd]
sov(e)reign [ˈsɑv.ɻɪn]
bev(e)rage [ˈbɛv.ɻɪʤ]
av(e)rage [ˈæv.ɻɪʤ]
Ev(e)rest [ˈɛv.ɻɪst]
cov(e)rage [ˈkəv.ɻɪʤ]
lev(e)rage [ˈlɛv.ɻɪʤ]
mis(e)rable [ˈmɪz.ɻə.bʊl]
Canav(e)ral [kəˈnæv.ɻəl]

priv(i)lege
trav(e)ller [ˈtɻæv.lɻ]
unfath(o)mable [ənˈfæð.mə.bʊl] (cf. fathom [ˈfæðəm]) ev(e)ning [ˈiv.nɪŋ]

reas(o)nable [ˈɻiz.nə.bʊl]
bus(i)ness [ˈbɪz.nɪs]
~pris(o)ner [ˈpɻɪzn̩ɻ̩] / [ˈprɪznɻ̩]
artis(a)nal [ɒɻˈtɪznəl]

vcless fric ? naus(e)ous [ˈnɒ.ʃɪs] (deletion of /i/??)
diff(e)rent [ˈdɪf.ɻɪ̃ʔ]

diff(e)rence [ˈdɪf.ɻɪns]
ref(e)rence [ˈɻɛf.ɻɪns]
diff(e)rent [ˈdɪf.ɻɪ̃ʔ]
conf(e)rence [ˈkɑn.fɻɪns]

couns(e)lor [ˈkæu̯ns.lɻ]
Cath(o)lic
math(e)maticians [mæθ.məˈtɪ.ʃɪns]
vcd stop ? outrag(e)ous [au̯ʔˈɻei̯.ʤɪs] (deletion of /i/??) lib(e)ral [ˈlɪb.ɻəl]

callab(o)rative [kəˈlæ.bɻə.ɾɪv]
Barb(a)ra [ˈbɒɻˌbɻə]
delib(e)rate [dəˈlɪ.bɻɨʔ] (cf. deliberate (v.) [dəˈlɪ.bɻ.eiʔ])
lab(o)ratory
fed(e)ral
Fred(e)rick [ˈfɻɛ.dɻɪk]
bound(a)ry [ˈbau̯n.dɻi]
considerable [kənˈsɪ.ɾɻ.ə.bɨl] (*consid(e)rable)
collab(o)rative [kəˈlæ.bɻə.ɾɨv] (cf. collaborate [kəˈlæ.bɻ.eiʔ]

resemblance [ɻəˈzɛm.blɪns] (cf. resemble [ɻəˈzɛm.bʊl]

assembly [əˈsɛm.bli] (cf. assemble [əˈsɛm.bʊl], others' assembly [əˈsɛm.bʊl.i]

cabinet */kʰæbənɪʔ/, */kʰæbnɪʔ/, √/kʰæbn̩ɪt/

gard(e)ner [ˈgɒɻd.nɻ] (cf. garden [ˈgɒɻ.ɾɪn])
card(i)nal [ˈkɒɻd.nəl] (cf. cardinality [ˌkɒɻ.ɾəˈnæl.ə.ɾi]
ord(i)nance [ˈɔrd.nɪns] (cf. ordinality [ˌɔɻ.ɾəˈnæl.ə.ɾi]

veg(e)table [ˈvɛʧtəbl̩] (not tʰ!)
vcless stop asp(i)rin /ˈæs.pɻɪn/

prep(a)ratory?
resp(i)ratory
temp(e)rature
sep(a)rate (adj.)
desp(e)rate [ˈdɛs.pɻɪʔ]
amp(e)rage [ˈᴁmpɻɪʤ] (syllabification?)
temp(o)ral [ˈtɛmp.ɻəl] (syllabicity? but compare temporary [ˈtɛmp.ɻ.ᴁɻ.i]
desp(e)rate [ˈdɛs.pɻɪʔ]
op(e)rative [ˈɑp.ɻə.ɾɪv] (cf. operate [ˈɑ.pɻ.ei̯ʔ]
corp(o)rate [ˈkɔɻ.pɻɪʔ]
op(e)ra [ˈɑp.ɻə]
laˈp(a)roscopy / ˌlap(a)roˈscopic
diasp(o)ra [dɑɪ̯ˈæ.spɻə]
corp(o)ra [ˈkɔɻ.pɻə]
ast(e)roid
int(e)rest [ˈɪn.tɻɪst]
element(a)ry [ɛl.əˈmɛn.tɻi]
dext(e)rous [ˈdɛks.tɻɪs]
complement(a)ry [kɑmp.ləˈmɛn.tɻi] / ??[kɑmp.ləˈmɛ.nɻ.i]
entrance [ˈɛn.tɻɪns] (cf. enter [ˈɛnɻ])
mackerel [ˈmæk.ɻəl]

Zepp(e)lin [ˈzɛp.lɪn] short(e)ning (noun) [ˈʃɔɻʔnɪŋ]

plat(i)num [ˈplæʔ.nəm]
fright(e)ning [ˈfɻəɪ̯ʔ.nɪŋ]
light(e)ning [ˈləɪ̯ʔnɪŋ]
Nitt(a)ny [ˈnɪʔni]
Britt(a)ny [ˈbɻɪʔni]
tet(a)nus [ˈtɛʔnɪs]
ret(i)na [ˈɻɛʔnə]

affricate imag(e)ry [ˈɪ.mɪ.ʤɻi]/[ˈɪ.mɪʤ.ɻi] bach(e)lor [ˈbæʧ.lɻ]

As a table (2)

V j w r l m n ŋ vcd fric vcless fric vcd stop vcless stop
V Be(o)wulf [ˈbei.wʊlf] the(o)ry [ˈθiɻ.i] vi(o)let [ˈvɑɪ̯lɪʔ]
vi(o)lent [ˈvɑɪ̯lɪ̃ʔ]
vi(o)lence [ˈvɑɪ̯.lɪns]
alve(o)lar [ælˈvi.lɻ]
Samuel [ˈsᴁm.jʊl] / [ˈsᴁm.jəl]
cas(u)alty [ˈkæʒ.əl.ti]

jew(e)lry [ˈʤul.ɻi](~[ʤu.lɻ.i])
jew(e)ler [ˈʤu.lɻ]

di(a)mond [ˈdɑi̯.mɪnd] may(o)nnaise [ˈmᴁn.ei̯z]
Li(o)nel [ˈlɑi.nəl]
Ro(a)noke [ˈɻo.nok]
valu(a)ble [ˈvæl.jʉ.bʊl](jʉ~jɨ~jə)

diadem [ˈdɑɪ.əˌdɛm]

di(a)per [ˈdəi̯.pɻ]
le(o)pard [ˈlɛ.pɻd]
je(o)pardy [ˈʤɛ.pɻ.ɾi]
r temper(a)mental [ˌtɛmp.ɻˈmɛn.l]

Jeremey [ˈʤᴁɻ.ə.mi]

or(a)nge [ˈoɻnʤ]

veter(i)narian [vɛɾ.ɻˈnᴁɻ.i.ɪn]
col(o)nel [ˈkɻ.nəl]

Dor(o)thy [ˈdɔɻ.θi] miser(a)ble [ˈmɪz.ɻ.bʊl]
l celery [ˈsɛl.ɻ.i]

calorie [ˈkæl.ɻ.i]

colony [ˈkɑl.ə.ni] filament [ˈfɪl.ə.mɪ̃ʔ] qualify [ˈkwɒl.ə.fɑɪ]

elephant [ˈɛl.ə.fɪ̃ʔ]

haplology [hæpˈlɑl.ə.ʤi]

elegant [ˈɛl.ə.gɪ̃ʔ]

soliloquy [səˈlɪl.ə.kwi]

quality [ˈkwɒl.ə.ɾi]

m adm(i)ral [ˈædˌmɻɨl]

cam(e)ra [ˈkᴁm.ɻə]
num(e)ral [ˈnʉm.ɻəl]
em(e)rald [ˈɛm.ɻəld]
Cam(e)ron [ˈkᴁm.ɻɪn]
hem(o)rrhage [ˈhɛm.ɻɪʤ]
hem(o)rrhoid [ˈhɛm.ɻɔɪ̯d]
adm(i)rable [ˈæd.mɻə.bɨl]
cam(a)raderie [kɑmˈɻɑ.ɾɻ.i]
limerick [ˈlɪm.ɻ.ɪk]
enumerate [əˈnʉ.mɻ.ei̯ʔ]
summary [ˈsəm.ɻ.i]
Emory [ˈɛm.ɻ.i]

fam(i)ly

om(e)lette [ˈɑm.lɪʔ]
Pamela [ˈpᴁmələ]
Emily [ˈɛm.ə.li]

nom(i)native [ˈnɑm.nə.ɾɪv]
n gen(e)ral

gen(e)ralise
gen(e)ralisation
fun(e)ral [ˈfɪu̯n.ɻʊl]
min(e)ral [ˈmɪn.ɻəl] (cf. mineralogy [mɪn.ɻˈɑl.ə.ʤi])
generous [ˈʤɛn.ɻ.ɪs]
generate [ˈʤɛn.ɻ.eiʔ]

finalize

analyse [ˈᴁn.ə.lɑɪz]

dynamite [ˈdɑɪ.nə.məɪʔ]

cinema [ˈsɪnəmə]

Jonathan [ˈʤɑn.ə.θɪn] vinegar [ˈvɪn.ə.gɻ] genitive [ˈʤɛn.ə.ɾɪv]

quanity [ˈkwɑn.ə.ɾi]

ŋ
vcd fric fav(ou)rite

sev(e)ral
ev(e)ry [ˈɛvɻi]
Ev(e)rette [ˈɛvrɪʔ]
rev(e)rence [ˈɻɛv.ɻɪns]
rev(e)rend [ˈɻɛv.ɻɪnd]
sov(e)reign [ˈsɑv.ɻɪn]
bev(e)rage [ˈbɛv.ɻɪʤ]
av(e)rage [ˈæv.ɻɪʤ]
Ev(e)rest [ˈɛv.ɻɪst]
cov(e)rage [ˈkəv.ɻɪʤ]
lev(e)rage [ˈlɛv.ɻɪʤ]
mis(e)rable [ˈmɪz.ɻə.bʊl]
Canav(e)ral [kəˈnæv.ɻəl]

priv(i)lege
trav(e)ller [ˈtɻæv.lɻ]
unfath(o)mable [ənˈfæð.mə.bʊl] (cf. fathom [ˈfæðəm]) ev(e)ning [ˈiv.nɪŋ]

reas(o)nable [ˈɻiz.nə.bʊl]
bus(i)ness [ˈbɪz.nɪs]
~pris(o)ner [ˈpɻɪzn̩ɻ̩] / ?[ˈprɪznɻ̩]

vcless fric ? naus(e)ous [ˈnɒ.ʃɪs] diff(e)rent [ˈdɪf.ɻɪ̃ʔ]

diff(e)rence [ˈdɪf.ɻɪns]
ref(e)rence [ˈɻɛf.ɻɪns]
diff(e)rent [ˈdɪf.ɻɪ̃ʔ]
conf(e)rence [ˈkɑn.fɻɪns]

couns(e)lor [ˈkæu̯ns.lɻ]
Cath(o)lic
math(e)maticians [mæθ.məˈtɪ.ʃɪns] Bethany [ˈbɛθ.ə.ni]
vcd stop ? outrag(e)ous [au̯ʔˈɻei̯.ʤɪs] lib(e)ral [ˈlɪb.ɻəl]

Barb(a)ra [ˈbɒɻˌbɻə]
delib(e)rate [dəˈlɪ.bɻɨʔ] (cf. deliberate (v.) [dəˈlɪ.bɻ.eiʔ])
lab(o)ratory
fed(e)ral
Fred(e)rick [ˈfɻɛ.dɻɪk]
bound(a)ry [ˈbau̯n.dɻi]
collab(o)rative [kəˈlæ.bɻə.ɾɨv]
collaborate [kəˈlæ.bɻˌei̯ʔ]
considerable [kənˈsɪ.ɾɻ.ə.bɨl]

resemblance [ɻəˈzɛm.blɪns] (cf. resemble [ɻəˈzɛm.bʊl]

assembly [əˈsɛm.bli] (cf. assemble [əˈsɛm.bʊl], others' assembly [əˈsɛm.bʊl.i]

cabinet */kʰæbənɪʔ/, */kʰæbnɪʔ/, √/kʰæbn̩ɪt/

gard(e)ner [ˈgɒɻd.nɻ] (cf. garden [ˈgɒɻ.ɾɪn])
card(i)nal [ˈkɒɻd.nəl] (cf. cardinality [ˌkɒɻ.ɾəˈnæl.ə.ɾi]
ord(i)nance [ˈɔrd.nɪns] (cf. ordinality [ˌɔɻ.ɾəˈnæl.ə.ɾi]

veg(e)table [ˈvɛʧtəbl̩] (not tʰ!)
vcless stop asp(i)rin /ˈæs.pɻɪn/

prep(a)ratory?
resp(i)ratory
temp(e)rature
sep(a)rate (adj.)
desp(e)rate [ˈdɛs.pɻɪʔ]
amp(e)rage [ˈᴁmpɻɪʤ] (syllabification?)
temp(o)ral [ˈtɛmp.ɻəl] (syllabicity? but compare temporary [ˈtɛmp.ɻ.ᴁɻ.i]
desp(e)rate [ˈdɛs.pɻɪʔ]
op(e)rative [ˈɑp.ɻə.ɾɪv] (cf. operate [ˈɑ.pɻ.ei̯ʔ]
corp(o)rate [ˈkɔɻ.pɻɪʔ]
op(e)ra [ˈɑp.ɻə]
laˈp(a)roscopy / ˌlap(a)roˈscopic
diasp(o)ra [dɑɪ̯ˈæ.spɻə]
corp(o)ra [ˈkɔɻ.pɻə]
ast(e)roid
int(e)rest [ˈɪn.tɻɪst]
element(a)ry [ɛl.əˈmɛn.tɻi]
dext(e)rous [ˈdɛks.tɻɪs]
complement(a)ry [kɑmp.ləˈmɛn.tɻi] / ??[kɑmp.ləˈmɛ.nɻ.i]
entrance [ˈɛn.tɻɪns] (cf. enter [ˈɛnɻ])
mackerel [ˈmæk.ɻəl]
separate (v.t.)
licorice [ˈlɪk.ɻ.ɪs]/[ˈlɪk.ɻ.ɪʃ]
decorate [ˈdɛk.ɻ.eiʔ]
interim [ˈɪn.ɻ.əm] ?*[ˈɪn.(t)ɻəm]
victory [ˈvɪk.tɻ.i]

Zepp(e)lin [ˈzɛp.lɪn]

Nicholas [ˈnɪk.ə.lɪs]

short(e)ning (noun) [ˈʃɔɻʔnɪŋ]

plat(i)num [ˈplæʔ.nəm]
fright(e)ning [ˈfɻəɪ̯ʔ.nɪŋ]
light(e)ning [ˈləɪ̯ʔnɪŋ]
Nitt(a)ny [ˈnɪʔni]
Britt(a)ny [ˈbɻɪʔni]
tet(a)nus [ˈtɛʔnɪs]
ret(i)na [ˈɻɛʔnə]
shortening (verb)
maintenance [ˈmẽi̯ʔ.n̩.ɪns]

affricate imag(e)ry [ˈɪ.mɪ.ʤɻi]/[ˈɪ.mɪʤ.ɻi] bach(e)lor [ˈbæʧ.lɻ]


Immediately following a stressed vowel

 • vi(o)let [ˈvɑɪ̯lɪʔ]
 • vi(o)lent [ˈvɑɪ̯lɪ̃ʔ]
 • vi(o)lence [ˈvɑɪ̯.lɪns]
 • the(o)ry [ˈθiɻ.i]
 • alve(o)lar [ælˈvi.lɻ]
 • valu(a)ble [ˈvæl.jʉ.bʊl](jʉ~jɨ~jə)
 • di(a)mond [ˈdɑi̯.mɪnd]
 • di(a)per [ˈdəi̯.pɻ]
 • Samuel [ˈsᴁm.jʊl] / [ˈsᴁm.jəl]
 • may(o)nnaise [ˈmᴁn.ei̯z]
 • cas(u)alty [ˈkæʒ.əl.ti]
 • Be(o)wulf [ˈbei.wʊlf]
 • le(o)pard [ˈlɛ.pɻd]
 • je(o)pardy [ˈʤɛ.pɻ.ɾi]
 • Ro(a)noke [ˈɻo.nok]

V́C[labial]_C[liquid]

V́v_r
 • fav(ou)rite
 • sev(e)ral
 • ev(e)ry [ˈɛvɻi]
 • Ev(e)rette [ˈɛvrɪʔ]
 • rev(e)rence [ˈɻɛv.ɻɪns]
 • rev(e)rend [ˈɻɛv.ɻɪnd]
 • sov(e)reign [ˈsɑv.ɻɪn]
 • bev(e)rage [ˈbɛv.ɻɪʤ]
 • av(e)rage [ˈæv.ɻɪʤ]
 • Ev(e)rest [ˈɛv.ɻɪst]
 • cov(e)rage [ˈkəv.ɻɪʤ]
 • lev(e)rage [ˈlɛv.ɻɪʤ]
 • Canav(e)ral [kəˈnæv.ɻəl]
V́v_l
 • priv(i)lege
 • trav(e)ller [ˈtɻæv.lɻ]
V́m_r
 • adm(i)ral [ˈædˌmɻɨl]
 • cam(e)ra [ˈkᴁm.ɻə]
 • num(e)ral [ˈnʉm.ɻəl]
 • em(e)rald [ˈɛm.ɻəld]
 • Cam(e)ron [ˈkᴁm.ɻɪn]
 • hem(o)rrhage [ˈhɛm.ɻɪʤ]
 • hem(o)rrhoid [ˈhɛm.ɻɔɪ̯d]
 • adm(i)rable [ˈæd.mɻə.bɨl]
V́m_l
 • fam(i)ly
 • om(e)lette [ˈɑm.lɪʔ]
V́p_r
 • asp(i)rin /ˈæs.pɻɪn/
 • prep(a)ratory?
 • resp(i)ratory
 • temp(e)rature
 • sep(a)rate (adj.)
 • desp(e)rate [ˈdɛs.pɻɪʔ]
 • amp(e)rage [ˈᴁmpɻɪʤ] (syllabification?)
 • temp(o)ral [ˈtɛmp.ɻəl] (syllabicity? but compare temporary [ˈtɛmp.ɻ.ᴁɻ.i]
 • desp(e)rate [ˈdɛs.pɻɪʔ]
 • op(e)rative [ˈɑp.ɻə.ɾɪv] (cf. operate [ˈɑ.pɻ.ei̯ʔ]
 • corp(o)rate [ˈkɔɻ.pɻɪʔ]
 • op(e)ra [ˈɑp.ɻə]
 •  ? naus(e)ous [ˈnɒ.ʃɪs] (deletion of /i/??)
 •  ? outrag(e)ous [au̯ʔˈɻei̯.ʤɪs] (deletion of /i/??)
 • laˈp(a)roscopy / ˌlap(a)roˈscopic
 • diasp(o)ra [dɑɪ̯ˈæ.spɻə]
 • corp(o)ra [ˈkɔɻ.pɻə]
V́p_l
 • Zepp(e)lin [ˈzɛp.lɪn]
V́b_r
 • lib(e)ral [ˈlɪb.ɻəl]
 • callab(o)rative [kəˈlæ.bɻə.ɾɪv]
 • Barb(a)ra [ˈbɒɻˌbɻə]
 • delib(e)rate [dəˈlɪ.bɻɨʔ] (cf. deliberate (v.) [dəˈlɪ.bɻ.eiʔ])
 • lab(o)ratory
 • collab(o)rative [kəˈlæ.bɻə.ɾɨv] (cf. collaborate [kəˈlæ.bɻ.eiʔ]
V́b_l
 • resemblance [ɻəˈzɛm.blɪns] (cf. resemble [ɻəˈzɛm.bʊl]
 • assembly [əˈsɛm.bli] (cf. assemble [əˈsɛm.bʊl], others' assembly [əˈsɛm.bʊl.i]
V́f_r
 • diff(e)rent [ˈdɪf.ɻɪ̃ʔ]
 • diff(e)rence [ˈdɪf.ɻɪns]
 • ref(e)rence [ˈɻɛf.ɻɪns]
 • diff(e)rent [ˈdɪf.ɻɪ̃ʔ]
 • conf(e)rence [ˈkɑn.fɻɪns]

other

V́t_r
 • ast(e)roid
 • int(e)rest [ˈɪn.tɻɪst]
 • element(a)ry [ɛl.əˈmɛn.tɻi]
 • dext(e)rous [ˈdɛks.tɻɪs]
 • complement(a)ry [kɑmp.ləˈmɛn.tɻi] / ??[kɑmp.ləˈmɛ.nɻ.i]
V́n_r
 • gen(e)ral
 • gen(e)ralise
 • gen(e)ralisation
 • fun(e)ral [ˈfɪu̯n.ɻʊl]
 • min(e)ral [ˈmɪn.ɻəl] (cf. mineralogy [mɪn.ɻˈɑl.ə.ʤi])
V́s_l
 • couns(e)lor [ˈkæu̯ns.lɻ]
V́d_r
 • fed(e)ral
 • Fred(e)rick [ˈfɻɛ.dɻɪk]
 • bound(a)ry [ˈbau̯n.dɻi]
V́θ_l
 • Cath(o)lic
V́ʧ_l
 • bach(e)lor [ˈbæʧ.lɻ]
V́..ʤ_r
 • imag(e)ry [ˈɪ.mɪ.ʤɻi]/[ˈɪ.mɪʤ.ɻi]

V́C[dorsal]_C[liquid]

V́k_l
 • choc(o)late [ˈʧɒk.lɪʔ]
 • -ic(a)lly words:
  • basic(a)lly [ˈbei̯sɪkli]
  • technic(a)lly [ˈtɛknɪkli]
  • etc.
 • Berk(e)ley [ˈbɻk.li]
 • Jacq(ue)line [ˈʤæklɪn]


V́k_r
 • dec(o)rative [ˈdɛkɻərɪv] -[tʰɪv]?
 • mack(e)rel [ˈmæk.ɻəl]
V́g_l
V́g_r
 • Marg(a)ret [ˈmɒɻ.gɻɪʔ]
 • Niag(a)ra [nɑi̯ˈæi̯.gɻə]

n

V́v_n
 • ev(e)ning [ˈiv.nɪŋ] (otherwise expected, but newscasters have been saying [ˈiv.ə.nɪŋ] recently)
V́b_n
 • cabinet */kʰæbənɪʔ/, */kʰæbnɪʔ/, √/kʰæbn̩ɪt/
V́t_n
 • short(e)ning (noun) [ˈʃɔɻʔnɪŋ]
 • plat(i)num [ˈplæʔ.nəm]
 • fright(e)ning [ˈfɻəɪ̯ʔ.nɪŋ]
 • light(e)ning [ˈləɪ̯ʔnɪŋ]
 • Nitt(a)ny [ˈnɪʔni]
 • Britt(a)ny [ˈbɻɪʔni]
 • tet(a)nus [ˈtɛʔnɪs]
 • ret(i)na [ˈɻɛʔnə]
V́d_n
 • gard(e)ner [ˈgɒɻd.nɻ] (cf. garden [ˈgɒɻ.ɾɪn])
 • card(i)nal [ˈkɒɻd.nəl] (cf. cardinality [ˌkɒɻ.ɾəˈnæl.ə.ɾi]
 • ord(i)nance [ˈɔrd.nɪns] (cf. ordinality [ˌɔɻ.ɾəˈnæl.ə.ɾi]
V́z_n
 • reas(o)nable [ˈɻiz.nə.bʊl]
 • bus(i)ness [ˈbɪz.nɪs]
other n
 • or(a)nge [ˈoɻnʤ]
 • nom(i)native [ˈnɑm.nə.ɾɪv]

variation

 • miser(a)ble [ˈmɪz.ɻ.bʊl] / mis(e)rable [ˈmɪz.ɻə.bʊl]
 • veter(i)narian [vɛɾ.ɻˈnᴁɻ.i.ɪn] / ?vet(e)rinarian ??[ˌvɛ.tɻəˈnᴁɻ.i.ɪn]
 • ?Li(o)nel [ˈlɑi.nəl] / Lionel [ˈlɑi.ə.nʊl]

other

 • col(o)nel [ˈkɻ.nəl]
 • math(e)maticians [mæθ.məˈtɪ.ʃɪns]
 • Dor(o)thy [ˈdɔɻ.θi]
 • veg(e)table [ˈvɛʧtəbl̩] (not tʰ!)
 • entrance [ˈɛn.tɻɪns] (cf. enter [ˈɛnɻ])
 • unfathomable [ənˈfæð.mə.bʊl] (cf. fathom [ˈfæðəm])
 • jew(e)lry [ˈʤul.ɻi](~[ʤu.lɻ.i])
 • jew(e)ler [ˈʤu.lɻ]
 • temper(a)mental [ˌtɛmp.ɻˈmɛn.l]
 • Zor(o)astrian
 • cam(a)raderie [kɑmˈɻɑ.ɾɻ.i]

But no deletion:

 • finalize
 • separate (v.t.)
 • shortening (verb)
 • celery [ˈsɛl.ɻ.i]
 • colony [ˈkɑl.ə.ni]
 • dynamite [ˈdɑɪ.nə.məɪʔ]
 • analyse [ˈᴁn.ə.lɑɪz]
 • Nicholas [ˈnɪk.ə.lɪs]
 • vinegar [ˈvɪn.ə.gɻ]
 • calorie [ˈkæl.ɻ.i]
 • limerick [ˈlɪm.ɻ.ɪk]
 • operation [̩ɑp.ɻˈei̯.ʃɪn]
 • filament [ˈfɪl.ə.mɪ̃ʔ]
 • licorice [ˈlɪk.ɻ.ɪs]/[ˈlɪk.ɻ.ɪʃ]
 • decorate [ˈdɛk.ɻ.eiʔ]
 • interim [ˈɪn.ɻ.əm] ?*[ˈɪn.(t)ɻəm]
 • generous [ˈʤɛn.ɻ.ɪs]
 • generate [ˈʤɛn.ɻ.eiʔ]
 • maintenance [ˈmẽi̯ʔ.n̩.ɪns]
 • enumerate [əˈnʉ.mɻ.ei̯ʔ]
 • summary [ˈsəm.ɻ.i]
 • collaborate [kəˈlæ.bɻˌei̯ʔ]
 • corporation [ˌkɔɻp.ɻˈei.ʃɪn]
 • genitive [ˈʤɛn.ə.ɾɪv]
 • Jonathan [ˈʤɑn.ə.θɪn]
 • Bethany [ˈbɛθ.ɨ.ni]
 • quality [ˈkwɒl.ə.ɾi]
 • qualify [ˈkwɒl.ə.fɑɪ]
 • quanity [ˈkwɑn.ə.ɾi]
 • diadem [ˈdɑɪ.əˌdɛm]
 • Jeremey [ˈʤᴁɻ.ə.mi]
 • victory [ˈvɪk.tɻ.i]
 • Emory [ˈɛm.ɻ.i]
 • considerable [kənˈsɪ.ɾɻ.ə.bɨl]
 • cinema [ˈsɪnəmə]
 • Pamela [ˈpᴁmələ]
 • prosecutor
 • Emily [ˈɛm.ə.li]
 • elephant [ˈɛl.ə.fɪ̃ʔ]
 • elegant [ˈɛl.ə.gɪ̃ʔ]

Acceptable variation?

 • veteran/vet(e)ran
 • sal(a)ry?
 • mem(o)ry/mem(o)ries? (latter dialectal?)
 • interested/int(e)rested [ˈɪn.tɻə.stɪd]/[ˈɪn.ɻˌɛs.tɪd]
 • mystery/myst(e)ry?
 • warran(t)y [ˈwɒɻ.ə.ni] / warr(a)n(t)y [ˈwɒɻ.ni]
 • literature/lit(e)rature/liter(a)ture (second British, third American?)
 • sentence/sent(e)nce [ˈsɛnɪns]/[ˈsɛ̃ʔ.n̩s]/?[ˈsɛn.tn̩s]
 • severance/sev(e)rance [ˈsɛv.ɻ.ɪns]/[ˈsɛv.ɻɪns]
 • math(e)matics/mathematics [mæθˈmæ.ɾɪks]/[mæθ.əˈmæ.ɾɪks]

/ɻ/, apparently

Nancy Hall seems to've made a career out of this:

Never pronounced:

 • Feb(r)uary — [ˈfɛbjʉwᴁɻ̯i]
 • tu(r)meric — [ˈtʰʉmɻɪk]
 • Swa(r)thmore — [ˈswɑθmɔɻ̯]
 • Albu(r)querque
 • bomba(r)dier

Many of these /ɻ/s are pronounced in cases hyperarticulation or careful speech, but even then not always.

 • su(r)prise — [səˈpɻɑi̯z]
 • rese(r)voir — [ˈɻ̯ɛzəvwɒɻ̯]
 • kinde(r)garten — [ˈkʰɪndəgɒɻ̯dn̩]
 • cate(r)piller — [ˈkʰæɾəpɪlɻ]
 • adve(r)sary — [ˈædvəsᴁɻ̯i]
 • vet(er)inarian — [vɛdn̩ˈᴁɻiɪn]~[vɛɾəˈnᴁɻiɪn]
 • be(r)serk
 • paraphe(r)nalia — [̩pᴁɻ.ə.fəˈnɛl.jə]
 • repe(r)toir
 • p(r)erogative
 • Pache(l)bel
 • defrib(r)ulator — [dəfɻɪbjəlei̯ɾɻ̩]
 • inf(r)ared
 • gove(r)nor

Kind of [not] pronounced, or unsure:

 • fo(r)ward — ['fɔ(ɻ̯)wɻd]
 • inf(r)astructure
 • ap(er)ture
 • pa(r)ticular
 • southe(r)ner
 • pe(r)turbed
 • fo(r)lorn
 • Be(r)nard
 • No(r)thrup
 • Cante(r)bury
 • the(r)mometer
 • cereb(r)al palsy
 • elde(r)berry

Seems natural not to pronounce /r/, but I do anyway [most of the time]:

 • spect(r)ogram
 • ve(r)nacular
 • Wate(r)bury
 • Otte(r)burn
 • ente(r)prise
 • comfo(r)ter

Always pronounced:

 • laboratory
 • preparatory
 • respiratory
 • temperature
 • literature
 • photographer
 • stenographer
 • secretary
 • proprietress
 • fratricide
 • entrepreneur
 • proliferate
 • Labrador
 • interpret
 • frustration
 • celebratory
 • professor
 • impropriety
 • northerner
 • afterwards
 • hamburger
 • offertory
 • forward?
 • formerly
 • perform
 • perfumery
 • corporation
 • dormitory
 • formerly
 • incorporate
 • corner
 • extraordinary
 • Forster's turn
 • order
 • ordinary
 • ornery
 • orthography
 • portrait
 • quarter
 • warrior
 • farmer
 • farther
 • Girard
 • parliamentary
 • parlor
 • further
 • murder(er)
 • itinerary
 • furniture

Insertion

 • perse(r)vere
 • inte(r)gral
 • fa(r)miliar
 • cate(r)gorise
 • sherbe(r)t
 • barbe(r)cue

Unsure

 • pho(r)tographer
 • lava(r)tory
 • au(r)thor

No insertion

 • pe(r)jorative
 • ce(r)lebrity
 • ele(r)vator
 • benefici(r)ary
 • contractu(r)al
 • ferv(r)ent
 • heart-rend(r)ing
 • f(r)uneral

Long /r/:

 • error
 • juror
 • mirror
 • terror
 • sufferer
 • there're
 • for her

Syllabic /r/s:

 • deteriorate
 • interior

Clitics

Object pronouns

 • Notes:
  • vowels in cliticised forms are shorter than in full forms (e.g. mi, jʉu̯, etc are shortened)
Object pronouns
example me you him her it us them
full forms [mi] [jʉu̯] [hɪm] [hɻ] [ɪʔ] (/ɪt/) [əs] [ðɛm]
i_ see [simi] [si.ʉu̯] [si.ɪm] [si.ɻ] [si.ɪʔ] [si.əs] [si.əm]
u_ sue [sʉmi] [sʉjʉu̯] [sʉ.ɪm]/[sʉwɪm] [sʉ.ɻ]/[sʉwɻ] [sʉ.ɪʔ]/[sʉwɪʔ] [sʉ.əs]/[sʉwəs] [sʉ.əm]/[sʉwəm]
t_ hate [heʔmi]/[hei̯mmi] [heʔjʉu̯]/[hei̯ʧə] [hei̯ɾɪm] [hei̯ɾɻ] [hei̯ɾɪʔ] [hei̯ɾəs] [hei̯ɾəm]

Other

 • I don't [ai̯ə̃u̯ʔ]

Subject pronouns

This page illustrates some (synchronic) irregularities in English pronoun+clitic combinations. This focusses mainly on cliticised forms of "to be" and "to have" in JNW English.

An E in the Actual column means the Expected forms are also found, but only in hypercorrect speech.

Orthography Pronoun Clitic Expected Actual Reduced
I'll ɑi̯ l (E) ɑl ɑl
he'll hi(i̯) l (E) hɪl hlˌ
she'll ʃi(i̯) l (E) ʃɪl ʃlˌ
we're wi(i̯) ɻ 'wijɻ (E) wᴁɻ̯
we've wi(i̯) əv 'wi(jə)v wi(i̯)v wɨv¹
we'll wi(i̯) l wɪl wʊl
you're jʉ(u̯) ɻ 'jʉwɻ (E) jɔɻ̯
you've jʉ(u̯) əv 'jʉ(wə)v jʉ(u̯)v jɨv¹
you'll jʉ(u̯) l jʊl jɪl [jɯl]
they're ðe(i̯) ɻ ˈðejɻ ðᴁɻ̯ ðɻ
they've ðe(i̯) əv ðe(i̯)v ðev?
they'll ðe(i̯) l ðɪl [ðɯl]

Words I never got

Because of the loss of sarcasm in fixed expressions using these words (or something like that), I never could tell what they meant—the general idea was there, but as far as I could tell, their antonyms seemed as correct as they did, if not more.

 • immaculate
 • impeccable
 • trivial
 • vicariously

Family-specific vocabulary

 • glurpy
 • heffle
 • zitis
 • scrumfle
 • ring-ding
 • mitcher

Other People

My Family

Some family members have "weird" pronunciations:

 • [ˈdɑjəpɹ] for [ˈdʌjpɹ] ("diaper")
 • [ˈdɑjəmənd] for [ˈdɑjmɩnd] ("diamond")
 • [hɒp] for [hɑp] ("hop")
 • [ˈrɛs.stɻ.ənt] for [ˈrɛs.stɻ.ɑnt] ("restaurant")
 • [wɪð] for [wɪθ]
 • [bə ˈkʌs] for [bə ˈkʌz]
 • [ə sow ʃij ˈej ʃɩn] for [ə sow sij ˈej ʃɩn] ("association")
 • [mə ˈtɻ jəl] for [mə ˈtijɻ ij əl] ("material")

Media

Some media (music, commercials) have objectionable rhymes:

 • pauper/copper/whopper
 • choclate/pocket
 • ‘ooh and aah’ where ‘aah’ == ‘aww’
 • see also: Other People's English

Overall vowel system

JNW's Vowels
location tense lax diphthong ɻ diphthong examples
front
high i(i̯)¹ ɪ/ɨ ɪu̯ iɻ̯, jɻ heed, hid, hued, hear, pure
mid e(i̯)¹ ɛ ᴁɻ, — hayed, head, hair
low æ¹ au̯ —, awɻ/aɯ̯ɻ̯/aɻ̯ hand/hail, had, how, —, hour/how're
back
low ɒ³ ɑ ɑi̯ ɒɻ̯, ai̯ɻ̯ hawed, odd, high, hard, hire/higher
mid ɤ(u̯)¹³ ə əi̯ ɔɻ̯, — hoed, hut, height, hoard/horde/whore
high ʉ(u̯)¹³ ʊ³ ɔi̯ ɔɻ̯, ɔjɻ hoot, hood, Hoyt, tour, lawyer

Notes:

 • ¹ Long or diphthongal
 • ² Can be nucleus of heavy syllable
 • ³ Rounding optional
 • Maybe /o/ is the the dipthongal mid-front vowel, and /ɻ/ is tense mid-back vowel.. but then there'd be two before-/ɻ/ versions for mid-front... hm.
 • Maybe the mid-front gap is because /əu̯/ from GVS merged with /au̯/. And maybe this gap is the cause for Valley Girl o → /ɛu̯/.

Generalisations:

 • Back vowels rounded before /ɻ/, front vowels not; back vowels generally more likely to be rounded
 • All back tense vowels have optional rounding. Yiddish /ɔ/ borrowed as JNWE /ə/.
 • Non-low tense vowels are optionally long or diphthong
 • Front vowels diphthongise to back high point; back vowels to front high point. The tense vowels are opposite. Hmm...


JNW's vowel system
Front Back
peripheral base diphthong with ɻ base peripheral diphthong with ɻ
High i ɪ ɪu̯ iɻ̯ ʊ ʉ ɔi̯ ɔɻ̯
Mid e ɛ ᴁɻ̯ ə o əi̯ ɻ
Low æ æu̯ a ɒ ai̯ ɒɻ̯

Another attempt

Phonetic data to back this up is being analysed at Jonathan and Tristan's Big Phonetic Project.

JNW's vowel system, take 2/3/whatever
Front Back
peripheral base base peripheral
High i ɪ ʊ ʉ
iɻ̯ ɪu̯ ɔi̯ ɔɻ̯
Mid e ɛ ə ɻ
əu̯ əi̯
Low æ a ɒ
ᴁɻ̯ æu̯ ai̯ ɒɻ̯

Notes:

 1. Back peripheral vowels are optionally rounded.
 2. Front peripheral vowels are optionally diphthongised.
 3. All non-high non-back vowels + /ɻ̯/ are realised as /ᴁ/; low-back as /ɒ/, high-back as /ɔ/, high-front as ~/i/
 4. Mid-back vowels don't occur with /ɻ̯/.


And an orthography for it:

JNW's vowel system, take 2/3/whatever
Front Back
peripheral base base peripheral
High ee i oo uu
ir iu oi or
Mid ei e u r
ou ui
Low ae/ea? a aa oa/ao?
er au ai ar

Consonant system

JNW's vowel system
bilabial labio-dental interdental dental/alveolar retroflex dento/alveo-palatal velar glottal
stop p b t d ʧ ʤ k g ʔ
fricative f v θ ð s z ʃ ʒ h
nasal m n ŋ
lateral l
glide w ɻ j

Child phonology

 • [ˈnɑʔni] / [ˈnɑʔnɪn] — /ˈʤɑnəθɪn/
 • [məˈnəmʔtɻək]? — /ˈdəm(p)tʰɻək/

True stress minimal pairs

 • import
 • upset

Back to Linguistic Musings